Училищен план-прием за учебната 2021/2022 година

                                                                                                                                                                       

ЗАПОВЕД

№ РД-10 1204/15.03.2021 г.

 

На основание чл. 258, ал. 1, чл.259, ал.1 от  ЗПУО, чл.215, ал.1  от ПДУ във връзка с чл.60, ал.1 от  ЗПУО, чл.28, ал.1 от ПДУ, решение на педагогическия съвет с Протокол N РД 09-7/ 11.01.2021 г. за прием на деца в ПГ  и във връзка  с чл.143, ал.1 от ЗПУО, чл.41, 42, 43, чл.44, чл.45 от Наредба N 10/2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, становище на Обществения съвет на СУ „Св.св.Кирил и Методий“- Асеновград/протокол N ОС-02-4/15.03.2021 г./ за прием на ученици в I и V клас за учебната 2021/2022 година

 

I.УТВЪРЖДАВАМ:

 

1.Училищен план-прием за учебната 2021/2022 година, както следва:

 

Клас

Брой групи/ паралелки

Брой деца/ученици

ПГ

1

23

I клас

3

72 /66+6/

V клас

2

58/52+6/

 

2.Брой паралелки и свободни места за уч.2021/2022 г.

Клас

Брой паралелки

Брой свободни места

II клас

3

6

III клас

3

1

IV клас

3

0

VI клас

2

0

VII клас

3

2

 

3.Класове, в които ще се провежда ЦДО на учебния ден за уч.2021/2022 година:

Клас

Брой групи

Брой ученици

I клас

2

56

II клас

2

56

III клас

2

56

IV клас

1

28

V-VI клас

1

28

 

II.НАЗНАЧАВАМ:

Комисия за oрганизране и провеждане на  прием на ученици в I клас, както следва:

Председател: Илка Кръстева

и членове:     

Фани Ангелова

Петя Георгиева

Ваня Иванова

Анна Младенска

Комисията изпълнява дейностите по прием на ученици в I клас, стриктно спазвайки Наредбата  за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на гр. Асеновград и утвърдения  график на дейностите от Кмета на Община Асеновград – заповед N A-453/11.03.2021 g..

 

III. НАРЕЖДАМ:

Във връзка въведеното  извънредно положение, приема на заявления за ПГ и I клас може да се извърша  и електронно.

Родителите могат да изтеглят заявление от страницата на училището susskm.com

Ел.поща  за подаване на заявления: sskm12@abv.bg

 

Училищният план-прием да се публикува на интернет страницата на училището до 01.04.2021 г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересованите лица.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на зам.-директорите  – Н.Дамянова и Б.Кирева.

 

МАЯ КРАЕВА

 Директор на СУ „Св.св. Кирил

и Методий” Асеновград