Училищен план-прием за учебната 2020/2021 година

                                                                                                                                Заявление за участие в класиране за прием в първи клас

ЗАПОВЕД № РД-10 -1405/18.03.2020 г.

На основание чл. 258, ал. 1, чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.215, ал.1 от ПДУ във връзка с чл.60, ал.1 от ЗПУО, чл.28, ал.1 от ПДУ, решение на педагогическия съвет с Протокол N РД 09-3/ 10.01.2020 г. за прием на деца в ПГ и във връзка с чл. 143, ал. 1 от ЗПУО, чл.41,42, 43, чл.44, чл.45 от Наредба N 10/2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, становище на Обществения съвет на СУ „Св.св.Кирил и Методий"- Асеновград за прием на ученици в I и V клас за учебната 2020/2021 година

  1. УТВЪРЖДАВАМ:

1 .УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА, КАКТО СЛЕДВА:

Клас

Брой групи/ паралелки

 

Брой деца/ученици

 

ПГ

1

 

23

 

I клас

3

 

72 /66+6/

 

V клас

2

 

58/52+6/

 

 

 

2.БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ И СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧ.2020/2021 Г. КЪМ 27.03.2020 Г.

Клас

Брой паралелки

Брой свободни места

 

II клас

3

0

 

III клас

3

0

 

IV клас

3

4

 

VI клас

3

2

VII клас

3

4

 

 

З.КЛАСОВЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА ЦДО НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧ.2020/2021

Клас

Брой групи

Брой ученици

 

I клас

2

56

 

II клас

2

56

 

III клас

2

56

IV клас

1

28

 

V-VI клас

1

28

 

 

 

II.НАЗНАЧАВАМ:

Комисия за организране и провеждане на прием на ученици в I клас, както следва:

Председател:Виолета Димчева

 и членове: Екатерина Стоянова, Анка Кундурова, Златка Гунова, Анна Младенска

Комисията изпълнява дейностите по прием на ученици в I клас, стриктно спазвайки Наредбата за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на гр. Асеновград и утвърдения график на дейностите от Кмета на Община Асеновград.

 

III. НАРЕЖДАМ:

Във връзка въведеното извънредното положение, приема на заявления за ПГ и I клас да се извърша електронно.

Родителите могат да изтеглят заявление от страницата на училището susskm.com

Ел.поща за подаване на заявления: sskml2@abv.bg

Училищният план-прием да се публикува на интернет страницата на училището до

01.04.2020 г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересованите лица. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на зам.-директорите - Н.Дамянова и Б.Кирева.