Документи

dokumenti

 Училищен план и мерки за работа и обучение в условията на COVID 19

 

1. Годишен план за дейността

2. Правилник за дейността на училището

3. Правилник за пропусквателния режим

4. Правила за използване на електронен дневник

5. Правилник за вътрешния трудов ред

6. Вътрешни правила за организация на работната заплата

7. 1. Стратегия за развитие на училището

7.2. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на  СУ „Св. св. Кирил и Методий“

8. Програма за целодневна организация на учебния ден

9.1.  Координационен механизъм и План на Комисия за превенция на насилието над деца за взаимодействие при     работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция

9.2. Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа  за справяне с училищния тормоз между учениците в СУ „Свети свети Кирил и Методий“ – Асеновград

9.3.  Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали в СУ „Свети свети Кирил и Методий“ – Асеновград

9.4.  Училищна програма за превенция на употребата на наркотични вещества 

10. Механизъм за действие на училищно ниво за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

11. Вътрешни правила за организацията и управлението на човешките ресурси

12. Механизъм за противодействие на училищния тормоз

13. Реализиране на дейности за прилагане на политики за подкрепа на гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

14. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

15. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

16. Програма за превенция на ранното напускане на училище

17. План за грамотността и четенето

18. Програмна система на IV подготвителна група

19. Етичен кодекс на училищната общност

20. Програма за повишаване на качеството на образованието

21. Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

22. Процедури за осъществяване на ОПЛР за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение

23. Процедури за осъществяване на ОПЛР  за превенция на обучителни затруднения на учениците

24. Организация на учебния ден

25. План-програма за действие по безопасност на движението по пътищата

26. Програма за поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация

27. План за квалификационна дейност

28. Заповед на директора за определяне процедури  за организиране и провеждане на екскурзии, училища сред природата и лагери

29. Заповед на директора за определяне на реда и начина на участие на учениците в организирани прояви, изяви и мероприятия