Документи за уч. 2019/2020 г.

dokumenti

1. Годишен план за дейността

2. Правилник за дейността на училището

3. Правилник за пропусквателния режим

4. План за квалификационната дейност на училището

5. Правилник за вътрешния трудов ред

6. Вътрешни правила за организация на работната заплата

7. 1. Стратегия за развитие на училището

7.2. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на  СУ „Св. св. Кирил и Методий“

7.3. Отчет на план за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на  СУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

8. Годишна училищна програма за целодневната организация на учебния ден

9. Координационен механизъм и План на Комисия за превенция на насилието над деца за взаимодействие при     работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция

10. Механизъм за действие на училищно ниво за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

11. Вътрешни правила за организацията и управлението на човешките ресурси

12.1. Механизъм за противодействие на училищния тормоз

12.2. Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците

12.3. План за работа на училищен координационен съвет за справяне с училищния тормоз между учениците

13. План за конролната дейност

14. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

15. Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците

16. Програма за превенция на ранното напускане на училище

17. План за грамотността и четенето

18. Програмна система на IV подготвителна група

19. Етичен кодекс на училищната общност

20. Програма за повишаване на качеството на образованието

21. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

22. Реализиране на дейности за прилагане на политики за подкрепа на гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

23.Правила за използване на електронен дневник

24. Правила за предоставяне на достъп до обществена информацио по ЗДОИ

25.1. Процедури за осъществяване на ОПЛР за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение

25.2. Процедури за осъществяване на ОПЛР  за превенция на обучителни затруднения на учениците

26. Заповед на директора за определяне процедури  за организиране и провеждане на туристически пътувания с обща цена

27. Заповед на директора за определяне на реда и начина на участие на учениците в организирани прояви, изяви и мероприятия