↑ Връщане към За ученици и родители

Графици

grafik 2              

Заповед за утвърждаване на графиците за провеждане на класни и контролни работи през I уч. срок

График за провеждане на класни работи в V – IX клас през I учебен срок

График за провеждане на класни работи в X – XII клас през I учебен срок

График за контролни работи на учениците от I – IV клас през I учебен срок

График за контролни работи на учениците от V – IX клас през I учебен срок

График за контролни работи на учениците от X – XII клас през I учебен срок

Заповед за утвърждаване на график за консултации на учителите по учебни предмети през I уч. срок

График за провеждане на тематични консултации с ученици от I – IV клас през I учебен срок

График за провеждане на тематични консултации и консултации за ДЗИ през I учебен срок

График за консултации на родители и ученици и водене на училищната документация през I уч. срок

График за провеждане на час по спортни дейности през I учебен срок

График на часовете и темите по безопасност на движението