Прием на деца в ПГ за учебната 2023/2024 г.

свалете ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в класиране за прием в деца в ПГ

 

1.Документи за прием на деца в ПГ за учебната 2023/2024 година:

  1. Копие от акта за раждане на детето
  2. Документи за здравния и инунизационен статус на детето
  3. Документ за задравния статус на детето, издаден от съответния здравен орган, доказващ наличието на СОП, ако има такива
  4. Документи доказващи Критериите по т.2

 

2.Критерии за прием на децата в ПГ:

N

Критерии

Брой точки

1

Деца със специални образователни потребности

 

4

2

Други деца от семейството, обучаващи се в училище

3

3

Деца кръгли сираци и деца с един родител

 

2

4

Деца с увреждания над 50% и/или деца с тежки хронични заболявания, посочени в Приложение № 5 към чл.21, т.7 от Наредба № 19 за експертиза за инвалидност на децата до 16-годишна възраст или

 

4

5

Трето и следващо дете на многодетни родители

1

6

Деца-близнаци, тризнаци и т.н.

2

7

Деца от приемни семейства

1

8

Деца, на които поне едния от родителите е с инвалидност от 71 до 100%

1

9

Деца на двама работещи или учещи в редовна форма на обучение родители

2

10

Деца от семейства, в които поне едния от родителите работи в системата на образованието

2

11

Постоянен или настоящ адрес на територията на общината на поне единия от родителите/настойниците/ и местоживеене в близост до училището

2