Стипендии 2020

stipendii

Документи за кандидатстване за различните видове стипендии 

ЗАПОВЕД

N РД-10-1120/20.02.2020 г.

 

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО във  връзка с Постановление N 328/21.12.2017 г. и Протокол  N 3/ 20.02.2020 г. на Комисията за стипендиите, определена с решение на ПС Протокол N РД-09-12/11.09.2019 година  и Заповед на Директора N РД-10-1945/11.09.2019 г.

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

  

 1. I.
 • Разпределение на средствата по видове стипендии
 • Критерии за допускане до класиране и критерии и показатели за класиране на  учениците по различните видове стипендии
 • Размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска – за учебен срок

или учебна година

 • Конкретни условия и ред за предоставяне на всеки вид стипендия в училището.
 • Документи за кандидатстване

както следва:

 

 

Вид стипендия Обща

сума

Максимален брой стипендии Размер на стипендията месечно  /лв. / за 1 у-к Критерии за допускане

до класиране

Критерии за класиране Период за получаване на стипендията Необходими документи

за кандидатстване

за стипендия

по Чл. 4 (1), т.1

За постигнати образователни резултати

16 350 лв. 109 30 лв. 1.    Среден успех от I учебен срок/ЗП/ООП, ЗПП и ЗИП/РП/ > 5.50;

2.    Брой отсъствия по уважит. причини за I уч. срок < или = 100;

Брой отсъствия по неуважит. причини за I уч. срок < 5

Всички изключения от определените критерии по т.2 се допускат след решение на ПС

По среден успех от

I учебен срок

от м. II.20 г.

до м. VI.20 г.

1.Заявление-

декларация по образец  –

Пр. към § 3

2.Декларация от

кл. ръководител за брой

отсъствия по уважителни и неуважителни причини за

I учебен срок

по Чл. 4 (1), т.2

За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

840 лв. 8 21 лв. 1. Среден успех от I учебен срок/ ЗП/ООП, ЗПП и ЗИП/РП /  > 4.50;

 

2.Доход < 568  лв. на член

от семейството за

предходните 6 месеца

/м.VIII.2019 г. – м. I.2020 г./

 

3. Документи, доказващи дохода за предходните 6 месеца  /м.VIII.2019 г. – м. I.2020 г./

 1. Среден успех от

I уч. срок

 1. Доход

S = k1 + k2

Показател успех:

к1:

4.50- 4.99 – 1 т.

5.00-5.49 – 2 т.

5.50-6.00 – 3 т.

Показател доход:

к2:

501 – 568 лв.– 1 т.

451- 500 лв. – 2 т.

до    450 лв. – 3 т.

Класирането е в низходящ ред по брой точки

от м. II.20 г.

до м. VI.20 г.

1. Заявление-

декларация по образец  –

Пр. към § 3

2. Декларация от

кл. ръководител за успеха на ученика

3. Документи, доказващи дохода за предходните 6 месеца  /м.VIII.2019 г. – м. I.2020 г./

по Чл. 4 (1), т.3

За подпомагане на ученици с трайни увреждания /вкл. ученици със СОП/

2 625 лв. 12 30 лв. 1.Копие от решение от ТЕЛК за лицата с трайни увреждания, съгласно Закона за интеграцията

 

от м. II.20 г.

до 14. IX.20 г.

/ за учениците от XII кл. е до 30.06.2020 г./

1. Заявление-

декларация по образец  –

Пр. към § 3

2. Копие от решение от ТЕЛК за   лицата  с трайни увреждания, съгласно Закона за

Интеграцията

 

по Чл. 4,ал.1, т.4

/за ученици без родители/ и

чл. 4 (2)

/За ученици с един родител/

4 500

лв.

22 30 лв. 1. Копие от смъртния акт от м. II.20 г.

до 14. IX.20 г.

/ за учениците от XII кл. е до 30.06.2020 г./

1. Заявление-

декларация по образец  –

Пр. към § 3

2. Копие от смъртния акт

 

 

по Чл. 5, (1), т.1

За преодоляване на ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование

50 лв. 1 50 лв. 1. Доход < 568  лв. на член

от семейството за

предходните 6 месеца

/м.VIII.2019 г. – м. I.2020 г./

 

2. Среден успех от I учебен срок/ ЗП/ООП, ЗПП и ЗИП/РП /  > 4.50;

 

3. Документи, доказващи дохода за предходните 6 месеца  /м.VIII.2019 г. – м. I.2020 г./

 

еднократно 1.Мотивирано предложение

от класния ръководител /

учител

 

2. Заявление-

декларация по образец  –

Пр. към § 3

 

3. Документи, доказващи дохода

за предходните 6 месеца

/м.VIII.2019 г. – м. I.2020 г./

по Чл. 5, (1), т.2

За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност

50 лв. 1 50 лв.  

1.Документ за класиране на ученика на I,II или III място на Национални или Международни олимпиади, конкурси, състезания за I учебен срок на уч. 2019/2020г.

еднократно 1. Мотивирано предложение

от класния ръководител /

учител

 

2. Документ, доказващ

класирането на ученика

 

по Чл. 6, ал. 1

Месечна целева стипендия

300 лв. 2 30 лв.  

1. Доход < 568  лв. на член

от семейството за

предходните 6 месеца

/м.VIII.2019 г. – м. I.2020 г./

 

 

2. Среден успех от I учебен срок/ ЗП/ООП, ЗПП и ЗИП/РП /  > 4.50;

 

 

 1. Среден успех от I учебен срок
 2. Доход

S = k1 + k2

Показател успех:

к1:

4.50- 4.99 – 1 т.

5.00-5.49 – 2 т.

5.50-6.00 – 3 т.

Показател доход:

к2:

501 – 568 лв.– 1 т.

451- 500 лв. – 2 т.

до    450 лв. – 3 т.

Класирането е в низходящ ред по брой точки

от м. II.20 г.

до м.VI.20 г.

1. Заявление-

декларация по образец  –

Пр. към § 3

 

2. Документи, доказващи дохода за предходните 6 месеца

/м.VIII.2019 г. – м. I.2020 г./

 

 

Срок за подаване на необходимите документи от учениците: от 20.02.2020 г. до 06.03.2020 г. при класните ръководители

 

Забележка: I. За  неработещи членове на семейството се изисква документ от БТ с доказан доход

Комисията за стипендиите да допусне до класиране, да извърши класиране и да предложи на Директора на училището учениците, на които да бъде отпусната месечна стипендия  по чл.4, ал.1, т.1 и т.2  и месечна целева стипендия по чл. 6, ал.1 от Постановление N 328/21.12.2017 г. на МС  в срок до 12.03.2020 г.

 

Комисията да разгледа документите за предоставяне на еднократни стипендии по чл.5, ал.1, т.1 и т.2 и стипендии по чл. 4, ал.1, т.3 и  т.4, и чл.4 (2) от Постановление N 328/21.12.2017 г. на МС и да предложи на Директора учениците, на които да бъде отпусната съответната стипендия в срок до 12.03.2020 г.

 

Комисията да предложи на директора учениците, които имат право да получат стипендията от съответния вид, въз основа на извършено класиране и до размера на утвърдените средства, при отчитане избора на учениците, въз основа на подаденото от тях писмено заявление

 

 1. II. При условията и по реда на това постановление се отпускат стипендии на ученици в дневна форма на обучение след завършено основно образование /вкл. и на ученици със СОП/.

 

    Учениците нямат право на стипендия, когато:

 • прекъснат обучението си или повтарят учебната година , с изключение на повтарящи поради болест
 • имат наложено наказание от ПС – до заличаване на наказанието

Учениците губят  право на стипендия, ако са налице предходните обстоятелства.

 

 • За един и същи ученик еднократна стипендия може да се отпуска само веднъж в рамките на учебен срок.
 • Разходите, за които се отпускат стипендиите по чл. 6, ал. 1, /месечна целева стипендия/  се доказват  с  разходооправдателни  и др. документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение. Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е представен разходооправдателен документ, ученикът възстановява получената  сума на училището.
 • Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, включително и за месечна целева стипендия, но може да получи по избор само една от стипендиите, въз основа на писмено заявление.
 • Еднократна стипендия може да се отпусне на ученик, който получава месечна стипендия.
 • Учениците с право на стипендии по чл.4, ал.1, т.3 и 4 или ал.2 при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати получават и 50% от нейния размер.

 

МАЯ КРАЕВА

Директор на СУ „Св. св. Кирил

                 и Методий” – Асеновград