Стипендии

 

Документи за кандидатстване за различните видове стипендии – II срок

Заповед № РД-10-1377/28.02.2024 г.  на директора за определане:

• Разпределение на средствата по видове стипендии
• Критерии за допускане до класиране и критерии и показатели за класиране на учениците по различните видове стипендии
• Размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска – за учебен срок или учебна година
• Конкретни условия и ред за предоставяне на всеки вид стипендия в училището.
• Документи за кандидатстване