Стипендии

stipendii

Документи за кандидатстване за различните видове стипендии – I срок

Заповед № РД-10-310/12.10.2022 г. на директора за определане:

• Разпределение на средствата по видове стипендии
• Критерии за допускане до класиране и критерии и показатели за класиране на учениците по различните видове стипендии
• Размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска – за учебен срок или учебна година
• Конкретни условия и ред за предоставяне на всеки вид стипендия в училището.
• Документи за кандидатстване