ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура от 25.03.2020 г.
за доставка на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за безвъзмездно ползване от децата от ПГ и от I до VII клас в СУ „Свети свети Кирил и Методий“ – град Асеновград за учебната 2020/2021 г.

Договор по позиция 1

Договор по позиция 2

Договор по позиция 3

Договор по позиция 4

Договор по позиция 5

Договор по позиция 6

Договор по позиция 7

Договор по позиция 8

Договор по позиция 9


 

ЗАПОВЕД  № РД-10-121/08.10.2019 г.
за определяне  на заявител по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за учебната 2019/2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
за избор на заявител по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за учебната 2019/2020 г.

Срок за набиране на предложения: от 30.09.2019 до 07.10.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
за откриване на процедура за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за учебната 2019/2020 г.

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕЗЖИЧНА МРЕЖА ЗА НУЖДИТЕ НА СУ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

1.1. ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОТОКОЛ от дейността на комисията, назначена със Заповед № РД – 10 – 325/09.11.2018 на директора на СУ „Свети свети Кирил и Методий“  – гр. Асеновград  със задача да разгледа и да класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка

1.2. ПРОТОКОЛ от дейността на комисията, назначена със Заповед № РД – 10 – 325/09.11.2018 на директора на СУ „Свети свети Кирил и Методий“  – гр. Асеновград  със задача да разгледа и да класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка

2. ЗАПОВЕД №  РД-10-213/31.10.2018

3. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП от 31.10.2018г.

4. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.З от ЗОП

5. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

6. Бланка за техническо предложение