Проекти

На Педагогическия съвет, проведен на 19.06.2023 година,  взе решение СУ „Св.св.Кирил и Методий“, град Асеновград да участва в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ с 4 групи, както следва: три групи в Модул „Изкуства“ и една група в Модул „Спорт“.

               В Модул „Изкуства“ групите са:

 1. Вокална група за изпълнение на забавна и естрадна  песен  в V-VII клас с ръководител – вътрешен специалист;

 2. Танцово изкуство: съвременни танци и улични стилове – нестандартни форми в VIII-XII клас с ръководител – вътрешен специалист.

 3. Изобразително изкуство: приложни изкуства в VIII-XII клас с ръководител – вътрешен специалист.

              В Модул „Спорт“ се прие училището да участва с една група по волейбол-момичета в V-VII клас с външен специалист.

               Подаване на документи за ръководители на групите по НП „Заедно в изкуствата и спорта“  до 03.07.2023 г. в канцеларията на училището.

Училището работи по следните проекти:

 • Проект „Иновативно училище

  в VIII клас по учебния предмет Английски език РП и

  в V клас по учебния предмет История и цивилизация РП;

 • Проект „Образование за утрешния ден“, дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране /кодиране/               Връзка към платформата ОУД

 • Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното  образование“, ОП ,,Наука и образование за интелигентен растеж“

 • Проект „Подкрепа за успех“, ОП ,,Наука и образование за интелигентен растеж“

 • НП “Оптимизация на училищната мрежа”, модул “Оптимизиране на вътрешната структура” ;

 • НП “Без свободен час” – мярка “Без свободен час” ;

 • Програма-проект «Училище за здраве»;

 • E-Twinning проекти ;

 • 12 групи по Занимания по интереси за развитие на творческите способности на учениците, включени са 200 ученици;

 • Учебна компания“ на Джуниър ачийвмънт;

 • НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ – модули Ел.дневник, Интернет свързаност и Лицензи.

 • НП „Квалификация“ Дейност 1;

 • НП „Иновации в действие

 • Схеми Училищен плод и Училищно мляко

 • проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства ” по ОП „Региони в растеж ” на община Асеновград