Проекти

 

ПРОЕКТИ

учебна2023/2024 година

 

 1. Проект „Иновативно училище“: в I a и I б клас по Родинознание,  в VIII клас по АЕ, в V клас по ИЦ РП;

 2. НП “Оптимизация на училищната мрежа”, модул “Оптимизиране на вътрешната структура”;

 3. НП «Зедно в изкуствата и спорта» – 4 групи;

 4. НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ – модули: ел.дневник, интернет свързаност;

 5. НП „Иновации в действие“;

 6. НП „Квалификация“;

 7. Концепция за изграждане на училищна STEM среда по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България;

 8. Програма „Еразъм+“, ключова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани“, проект 2022-2-BG01-KA122-SCH-000097739 “Повишаване качеството на образование чрез нови подходи към всички в нашето училище- ученици, деца със СОП и учители“;

 9. BG05M2OP001-5.001-0001 проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, Дейност2 и тренинги;

 10. Занимания по интерси за развитие на творческите способности на учениците -222 ученици, 13 групи ;

 11. Програма-проект “Училище за здраве”;

 12. “Учебна компания” на Джуниър ачийвмънт;

 13. E-Twinning проекти.