Прием на ученици в V клас за учебната 2024/2025 г.

1.Документи за участие на ученици в класиране за прием в V клас учебната 2024/2025 година:

  1. Заявление за участие в класиране по образец
  2. Копие от акта за раждане на детето
  3. Копие на Удостоверението за завършен начален етап на основно образование
  4. Документи доказващи Критериите по т.2

 

2.Документи за записване на ученици в V клас учебната 2024/2025 година:

  1. Заявление за записване по образец
  2. Удостоверението за завършен начален етап на основно образование/оригинал
  3. Удостоверение за преместване/ако ученикът идва от друго училище/.

 

2.Критерии за прием на ученици в V клас:

N

Критерии

Брой точки

1

Завършен начален етап на основно образование в СУ „Св.св.Кирил и Методий“

4

2

Местоживеене в района на училището

4

3

Други деца от семейството обучаващи се в училище

2

4

Ученик със СОП и/или трайни увреждания над 50%

2