НОВИНИ

                                                                                                                               ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в класиране за прием в ПГ

                                                                                                                                ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в класиране за прием в първи клас

 ЗАПОВЕД № РД-10 -1405/18.03.2020 г. 

На основание чл. 258, ал. 1, чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.215, ал.1 от ПДУ във връзка с чл.60, ал.1 от ЗПУО, чл.28, ал.1 от ПДУ, решение на педагогическия съвет с Протокол N РД 09-3/ 10.01.2020 г. за прием на деца в ПГ и във връзка с чл. 143, ал. 1 от ЗПУО, чл.41,42, 43, чл.44, чл.45 от Наредба N 10/2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, становище на Обществения съвет на СУ „Св.св.Кирил и Методий“- Асеновград за прием на ученици в I и V клас за учебната 2020/2021 година

I. УТВЪРЖДАВАМ:

1 .УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА, КАКТО СЛЕДВА:

Клас

Брой групи/ паралелки

Брой деца/ученици

ПГ

1

23

I клас

3

72 /66+6/

V клас

2

58/52+6/

2.БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ И СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧ.2020/2021 Г. КЪМ 27.03.2020 Г.

Клас

Брой паралелки

Брой свободни места

II клас

3

0

III клас

3

0

IV клас

3

4

VI клас

3

2

VII клас

3

4

З.КЛАСОВЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА ЦДО НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧ.2020/2021

Клас

Брой групи

Брой ученици

I клас

2

56

II клас

2

56

III клас

2

56

IV клас

1

28

V-VI клас

1

28

II.НАЗНАЧАВАМ:

Комисия за организране и провеждане на прием на ученици в I клас, както следва:

Председател:Виолета Димчева

 и членове: Екатерина Стоянова, Анка Кундурова, Златка Гунова, Анна Младенска

Комисията изпълнява дейностите по прием на ученици в I клас, стриктно спазвайки Наредбата за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на гр. Асеновград и утвърдения график на дейностите от Кмета на Община Асеновград.

 III. НАРЕЖДАМ:

Във връзка въведеното извънредното положение, приема на заявления за ПГ и I клас да се извърша електронно.

Родителите могат да изтеглят заявление от страницата на училището susskm.com  

                                                                                                 ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в класиране за прием в първи клас

Ел.поща за подаване на заявления: sskml2@abv.bg

Училищният план-прием да се публикува на интернет страницата на училището до 01.04.2020 г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересованите лица. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на зам.-директорите – Н.Дамянова и Б.Кирева.


    Ръководството и екипът при СУ „Св. св. Кирил и Методий“ приема изключително отговорно извънредната ситуация в страната и с грижа към всички деца, родители и училищни специалисти! Важно е всички да спазваме определените предписания, свързани с обстановката, както и да запазим спокойствие! Хаосът и паниката, породени в бедствени ситуации са изключително опасни и неконтролируеми. Паниката е крайна форма на „страх, при която индивидите загубват адаптивните си възможности за адекватно поведение и реагират хаотично или със ступор“. При възникването на такъв тип ситуации, хората смятат, че са в животозастрашаваща ситуация и могат да се спасят в точно този критичен момент, а не дори и малко по-късно, но има липса на предварително известни модели на поведение, които да гарантират положителен резултат.

     От понеделник е създадена организация за провеждане на обучение в електронна среда и всеки от Вас ще получи допълнителна информация от класния ръководител на детето Ви. Информация за образователния процес можете да получавате и в „Shkolo.bg”. По отношение на образователния процес, можете да се доверите на нашите педагози и да се обръщате към тях за указания и подкрепа за обучителния процес на Вашите деца.

     Уважаеми родители, към момента е необходимо да си сътрудничим повече от всякога,  да бъдем отговорни към здравето и образованието на децата. Знаем, че за Вас – родителите е трудно да организирате дейността си, за да бъдете у дома, а едновременно с това да поддържате образователните навици на децата си, но усилията Ви са високо ценени от нашия колектив! Знаем, че с общи усилия ще намерим най-благоприятните условия до преминаване на ситуацията.

     Както всички знаем, образователният процес може да бъде интересен, вълнуващ и дори забавен! Сигурни сме, че ще намерим най-подходящия начин за подкрепа на нашите ученици по отношение на обучението им. Сега е моментът да се възползваме от наличните технологични ресурси по предназначение, самите ученици също могат да Ви помогнат в това отношение или дори да се справят сами.

     Възползвайте се от ситуацията да общувате повече с децата си, да се забавлявате, да се наслаждавате на времето си заедно! Включете индивидуалните си адаптивни възможности и механизми, за да повишите нивото на психичното си здраве.  Най-доброто, което можете да направите в тази ситуация се нарича „инициативно поведение“, което е адекватно и е налице адаптивна реакция, насочена към личната отговорност, а също и ориентиране към действия за оказване на помощ.

     При необходимост, можете да се обърнете и към Екипа за подкрепа на личностно развитие в училище.

     Благодарим Ви за съдействието! Оставаме на разположение за въпроси и коментари от Ваша страна!