НВО X клас 2019/2020

НВО по ЧЕ и ИТ в X клас                       

свали ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас

свали ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас

 Модел на НВО по БЕЛ и  математика в X клас за учебната 2019/2020 г.

 Модел на НВО по чужд език и ИТ  в X клас за учебната 2019/2020 г.

Учениците от X клас могат да се явят на:
А/ НВО по Чужд език, изучаван в задължителните учебни часове.
Б/ НВО по Информационни технологии за измерване на дигиталните
компетентности
НВО по ЧЕ и ИТ са по желание на ученика и не са задължителни.
Ученици, които желаят да се явят на НВО по ЧЕ и/или ИТ, трябва да
подадат заявление/я по образци.
Подаването на заявленията се извършва електронно от 06.04.2020 г. до
08.04.2020 г. на ел.поща на училището sskm12@abv.bg.
Заявленията се попълват, подп.исват от родител и ученик,
сканират се или се снимат и се изпращат като файлове в посочения срок.
Оценките от НВО се записват в точки в удостоверението за първи гимназиален етап на средно образование.
В случай, че е положен изпит по учебния предмет ЧЕ и при условие, че ученикът е получил минимум 60% от максималния брой точки на изпита, се записва и постигнатото ниво в съответствие с Общата европейска езикова
рамка.

В случай, че е положен изпит по учебния предмет ИТ и при условие, че ученикът е получил минимум 50 % от максималния брой точки на изпита, се записва и постигнатото ниво в съответствие с Европейската референтна рамка за дигиталните компетентности