НВО и ДЗИ

1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

ІV клас

Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа

VІІ клас

Български език и литература – 11 юни 2021 г., начало 09,00 часа Математика – 14 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 15 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Х клас

 

Български език и литература – 11 юни 2021 г., начало 08,00 часа

Математика – 14 юни 2021 г., начало 08,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 15 юни 2021 г., начало 08,00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график

в периода 16 – 18 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)

 

2. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в IV клас през учебната 2020 – 2021 година


 

Дейност

Срок

НВО в IV клас

Определяне    на    състава    на    регионалните    комисии    за

организиране и провеждане на НВО

до 04 февруари 2021 г.

Определяне    на    състава     на    училищните    комисии    за

организиране и провеждане на НВО

до 08 февруари 2021 г.

Въвеждане на предложения от директорите на училищата за оценители, за квестори, за учители консултанти и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за

организиране и провеждане на НВО

до 22 февруари 2021 г.

Изпращане на информация от директорите на училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО

за сградите, залите и броя на местата в залите

до 16 февруари 2021 г.

Определяне на сградите, залите и броя на местата в залите и

изпращане на информация от всяка област до ЦОПУО

до 19 февруари 2021 г.

Изпращане на информация за центровете, в които ще се

осъществява оценяването във всяка от областите

до 23 април 2021 г.

Определяне на състава на регионалните комисии за проверка

и оценка на изпитните работи от всеки изпит

до 07 май 2021 г.

Определяне на състава на техническите комисии за

електронна обработка на изпитните работи

до 18 май 2021 г.

Определяне на квесторите и на учителите консултанти

до 20 май 2021 г.

Оценяване на изпитните работи от НВО

31 май – 06 юни 2021 г.

Обявяване на резултатите от НВО

07 юни 2021 г.

Издаване на удостоверение за завършен начален етап

до 16 юни 2021 г.

 

3. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII и в Х клас през учебната   2020 – 2021 година

 

 

Дейност

Срок

НВО в VII клас

НВО в Х клас

Определяне на състава на регионалните

комисии за организиране и провеждане на НВО

до 04 февруари 2021 г

до 04 февруари 2021 г

Определяне на състава на училищните комисии за организиране и провеждане

на НВО

до 08 февруари 2021 г

до 08 февруари 2021 г

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване              на              дигиталните компетентности в Х клас и регистриране

на заявленията в софтуерния продукт

 

15 – 19 февруари 2021г.

 

15 – 19 февруари 2021г

Въвеждане на предложения от директорите на училищата  за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане

на НВО

до 09 април 2021 г.

до 22 февруари 2021 г

Въвеждане       на        информация       от

директорите на училищата за сградите, залите и броя на местата в залите

до 09 април 2021 г.

до 16 февруари 2021 г.

Определяне на сградите, залите и броя на местата в залите от регионалната комисия за организиране и провеждане

на НВО

до 13 април 2021 г.

до 19 февруари 2021 г.

Изпращане        на       информация       за центровете, в които ще се осъществява

оценяването във всяка от областите

до 14 април 2021 г.

до 14 април 2021 г.

Определяне на състава на регионалните

до 01 юни 2021 г.

до 01 юни 2021 г.

 

комисии    за    проверка    и    оценка    на

изпитните работи от всеки изпит

   

Определяне на състава на комисиите по

засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпит

до 03 юни 2021 г.

----------

Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на

изпитните работи

до 03 юни 2021 г.

до 03 юни 2021 г.

Определяне на квесторите, на учителите

консултанти и на учителите по чужд език за четене на текст

до 07 юни 2021 г.

до 07 юни 2021 г.

Оценяване на изпитните работи от НВО

13 – 23 юни 2021 г.

13 – 23 юни 2021 г.

Обявяване на резултатите от НВО

до 25 юни 2021 г.

до 25 юни 2021 г.

Издаване на свидетелството за завършено основно образование/на удостоверение за завършен първи

гимназиален етап

до 02 юли 2021 г.

до 02 юли 2021 г., а в обединените училища - до 14 юли 2021 г.

 

4. График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020 – 2021 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

 

Вид дейност

Срок

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на

способностите

27 – 28 май 2021 г.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на

способностите

 

 

до 07 юни 2021 г.

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

·         изобразително изкуство

·         музика

·         спорт

 

21 юни 2021 г.

22 юни 2021 г.

23 – 24 юни 2021 г.

 

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на

способностите

до 25 юни 2021 г.

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за

проверка на способностите

до 01 юли 2021 г.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по

Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на

класиране

до 13 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране

или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на

класиране

до 20 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22 юли 2021 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места

след втори етап на класиране

23 юли 2021 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на

класиране

29 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30 юли 2021 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места

след трети етап на класиране

до 02 август 2021 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и

записване

определя се от директора

до 10 септември 2021 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14 септември 2021 г. вкл.