Защита на лични данни

lichni_danni

Длъжностно лице по защита на лични данни в СУ „Св.св.Кирил и Методий“ е Георги Иванов Анастасов – адвокат.

Контакти на лицето: телефон 0898943669, email: dpo.anastasov@gmail.com

 

Известие за обработване на лични данни при обучение на ученици в училището

Администратор на лични данни: СУ „Св. св. Кирил и Методий“

Относно следните лични данни: лични данни на ученика – ЕГН, имена, адрес, гражданство, месторождение; здравна и медицинска информация (вкл. личен лекар, здравно-профилактични карти, заболявания, наличие на трайни увреждания и др.); информация за специални образователни потребности на лицата; информация за присъствие, отсъствия (причини за отсъствието) и успех (оценяване) на ученика; информация за полагане на изпити (национално външно оценяване, олимпиади, състезания, конкурси и др.); информация за издаване на удостоверения, свидетелства, ученически книжки и ученически лични карти; информация, необходима за предоставяне на награди; данни за родители и деца във връзка с предоставяне на социално подпомагане; данни за родители – име, телефон, ЕГН, месторабота, адрес, e-mail и др.; информация за членовете на обществения съвет – трите имена, адрес, месторабота, телефон, e-mail; информация за получени дарения; фото и видеоматериали, включително снимки на учениците за техни досиета или документи.

В качеството си на администратор на лични данни и изпълнявайки задълженията си съгласно Общия регламент за защита на данните декларирам, че ще използвам Вашите лични данни и личните данни на детето Ви, описани по-горе, за следната цел:

Попълване на необходимата документация  и осъществяване на дейността на училището.

Законът изисква от нас да определим въз основа на кое законово основание обработваме различни категории лична информация и да Ви уведомим за основанията и нашите цели, спрямо всяка категория обработвани лични данни.

Ако основанието, на което обработваме Вашата лична информация, вече не е приложимо, ние незабавно ще прекратим обработването на Вашите данни.

Ако основанието се промени, тогава, ако това се изисква от закона, ние ще Ви уведомим за промяната, както и за всяко ново основание, при което сме установили, че можем да продължим да обработваме Вашата информация.

В повечето случаи ние обработваме съответните лични данни на базата на законово задължение, произтичащо от приложимата правна уредба (Закон за предучилищното и училищното образование; НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование; НАРЕДБА № 10 от 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала; НАРЕДБА за приобщаващото образование; НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование; Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците; Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование; НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила; НАРЕДБА № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование; НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование; НАРЕДБА № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата; НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование; НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование; Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език; Конвенция за правата на детето; Закон за закрила на детето; Правилник за прилагане на закона за закрила на детето; ПМС № 100 от 08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст).

Записи от системи за видеонаблюдение с охранителна цел – опазване на живота и здравето на учениците и служителите в училището, получени от разположените видеокамери.

Училището декларира, че личните Ви данни ще бъдат третирани като строго поверителни и няма да бъдат споделяни.

Ще се съхраняват Вашите лични данни не повече от предвидените в закона срокове: личните данни в личните картони/личните образователни дела на учениците се пазят 50 години, в дневниците – 5 години, Книга за подлежащите на задължително обучение до 16 години – 50 години, като данните ще бъдат съхранявани по следния начин: всички документи, съдържащи лични данни, се съхраняват при необходимите технически и организационни мерки за защита.

Вашите права във връзка с настоящото събиране и обработване на личните Ви данни и личните данни на детето Ви са следните:

– имате право да поискате копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни; имате право да прехвърлите личните си данни на друг администратор на лични данни, без да бъдете възпрепятствани от наша страна при налична такава законова възможност;

– имате право да поискате да се коригират без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални. За целите на коригиране или допълване на личните Ви данни трябва да подадете отделна декларация, в която да посочите актуални лични данни;

– имате право да поискате от администратора личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.  Администраторът може да откаже да заличи личните данни по следните причини:  упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора; по причини от обществен интерес и в областта на общественото здраве; за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

– имате право да поискате администратора на личните Ви данни, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Ако администраторът откаже да ограничи личните Ви данни, той следва да направи това само изрично и в писмен вид, като се мотивира за законосъобразната причина за този отказ.

– имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни по всяко време с отделна молба, депозирана пред администратора в случаите, когато обработването се осъществява въз основа на дадено от Вас съгласие; имате право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхраняването на личните данни пред Комисия за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България; при нужда Вашите лични данни ще бъдат използвани за нова цел, която не е обхваната от настоящото известие за защита на данните, ще Ви се предостави ново известие за защита на данните, когато и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новото обработване.

Данни за контакт на администратора: 4230 гр. Асеновград, ул.“Кн. Евдокия“ 41, телефон: 033164787

Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни: dpo.anastasov@gmail.com